Udruženje stomatologa u FBiH  i Udruženje stomatologa Republike Srpske u saradnji sa udruženjima stomatologa Hrvatske, Crne Gore i Srbije

organizuju

REGIONALNI KONGRES UDRUŽENJA STOMATOLOGA

I

8. KONGRES STOMATOLOGA BIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

 NAUKA I PRAKSA ZA STRUKU

 Sarajevo, hotel Hills, 31.05. i 01. 06. 2024.

  • Predavnja po pozivu
  • Usmene  i poster prezentacije
  • Sponzorska predavanja
  • Dentalna izložba

Stomatološke komore će bodovati kongres u skaldu sa pravilnicima o bodovanju.

Sažeci radova će se objaviti u časopisu Stomatološki vijesnik /Stomatological review

VAŽNI DATUMI! 

  • Rana kotizacija do 30.04.2024.
  • Rok za slanje sažetka radova do 30.04.2024.
  • Odgovor o prihvatanju radova do 10.05.2024.
  • Rok za uplatu kotizacija prezentirajućih autora 15.05.2024

visine kotizacija i rokovi za uplatu:  Prilikom registracije na kongresu obavezno ponijeti dokaz o uplati kotizacije!

kotizacije datum članovi USFBiH i USRS* stomatolozi studenti, stom. sestre i tehničari
rana kotizacija do 30. 04. 2024. 100 KM 120 KM 50 KM
kasna kotizacija od 01. 05. 2024. do 30. 05. 2024. 120 KM 140 KM 60 KM
u dane kongresa kotizacija (uplate samo na registracijskom desku) od 31. 05. 2023. 140KM 160 KM   70KM

*visina kotizacije za autore koji prezentiraju radove će biti umanjena za 30 KM; uplatu izvršiti najkasnije do 15. 05. 2024. godine, po dobivanju obavijesti o prihvaćanju radova;

Uplate kotizacija se mogu vršiti na Transakcijski račun: 1610000070990043, Raiffeisen banka Sarajevo

Svrha uplate:  8. kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem. Na uplatnici navesti ime i prezime učesnika.

 

Uplate iz inostranstva:

Beneficiary bank: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT CODE: RZBABA2S
ADDRESS: ZMAJA OD BOSNE BB
SARAJEVO BIH

DETAILS OF BENEFICIARY:
IBAN CODE: BA391610000070990043
FULL BENEFICIARY NAME: UDRUZENJE STOMATOLOGA U  F BIH
FULL BENEFICIARY ADDRESS: BOLNICKA 4A

rokovi za slanje radova:

Abstrakti radova za usmene i poster prezentacije se dostavljaju od 01.03.2024. do 30.05. 2024. godine na e-mail adresu usfbihkongres@gmail.com

Detaljne  informacije o kongresu  će biti objavljene na web stranici Udruženja stomatologa u FBiH https://usfbih.org.ba/ kao i Facebook stranici Udruženja stomatologa u FBiH https://www.facebook.com/stomatolozi/.

 

Informacije za smještaj u Hotelu Hills su dostupne na:

www.hotelhills.ba
info@hotelhills.ba

Tel: +387 33 947 947

GOSTUJUĆI PREDAVAČI

31.05. i 01.06.2024.

PREDAVAČ NAZIV PREDAVANJA SA KRATKIM SAŽETKOM KRATKI CV PREDAVAČA
 

Prof. dr. Fredi Allaf , oblast ortodoncija , FDI CE program (FDI program kontinuirane edukacije)

Naslov: Tretman prednje verikalne diskrepance sa alajnerima

Anterior vertical discrepancy treatment with aligners

Sažetak: predavanje će obrađivati: etiologiju otvorenog zagriza,  dijagnostiku (skeletalnu i dentalnu), strategije i opcije tretmana , biomehaniku zatvaranja otvorenog zagriza, absolutnu ekstruziju nasuprot relativne ekstruzije, molarna intruzija, finiširanje nakon zatvaranja prednjeg  otvorenog zagriza,TAD asistirana molarna intruzija za zatvaranje zagriza,  pristup zasnovan na dokazima za tretman pacijenata, prikaz slučajeva sa interaktivnom diskusijom i pitanjima i odgovorima.

FDI program kontinuirane edukacije, specijalista ortodoncije Profesor na ITUN Univerzitetu, Turska i gostujući profesor na Aquilla Univerzitetu u Italiji. Osnivač i predsjednik Udruženja za Alajnere u Turskoj, Predavač je FDI programa kontinuirane edukacije, stručni konsultat iz ortodonvcije na klinikama u Turskoj i SAD, član je EOS-a, Scjetske ortodontske Federacije, Evropskog udrućženja za alajnere,
 

Dr.sc Andreas Bartols, oblast endodoncija, Dentalna akademijia Karls Rhue, Njemačka

Naslov: Naučni i klinički principi jednoseansnog endodontskog tretmana.

The Scientific and Clinical Principles of Single Visit Endodontic Therapy.

Sažetak: Jednoseansni endodontski tretman (tretman u jednoj posjeti) je ugodna  i efikasana opcija čija se dokazana uspješnost ne razlikuje  u odnosu na višeseansne metode. Pogodna je za slučajeve bez kompleksne patologije koji ne zahtijevaju opsežnu preoperativnu pripremu, i može doprinjeti i unaprijediti komfor pacijenta i efikasnost terapeuta. Ipak, zahtijeva pažljivu selekciju pacijenta, visoko kvalitetan protokol tretmana da bi se minimizirao rizik od komplikacija.

Edukator na Dentalnoj akademiji Karls Rhue iz oblasti endodoncije, naročito različitih tehnika preparacije i obturacije kanala sa subspecijalizacijom iz oblasti tehnoloških inovacija u endodonciji.

Doktorirao u oblasti endodoncije, magistrirao na temi Integrirana praksa u stomatologiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Michael Korsch, oblast oralna hirurgija, Dentalna akademijia Karls Rhue, Njemačka

Naslov: Imedijatna implantacija sa imedijatnom protetskom restauracijom: protokol kod gubitka jednog zuba i bezubosti

 

Immediate implantation with immediate prosthetic restoration: procedure for single tooth loss and edentulous.

Sažetak: Gubitak zuba je uvijek dramatičan i strasan za pacijenta. Hitna funkcionalna i estetska rehabilitacija je najpoželjija. U predavanju će se obraditi indikacije, rizici, ograničenja i komplikacije kao i opcije rješenja. Procedure kod gubitka jednog zuba i bezubosti  će biti islustriran prikazima slučajeva.

Profesor na univerzitetu u Hamburgu, predavač i šef odjela za oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju i odjela za kontinuiranu profesionalnu edukaciju na Dentalnoj akademiji Karls Rhue u Njemačkoj, doktorirao na univerzitetu u Hajdelbergu, specijalizirao iz oblasti oralne i maksilofacijalne hirurgije na Univerzitetu u Cirihu, Njemačka, postdoktoralne studije završio na Univerzitetu u Hamburgu, uspostavio rad centra za Oralnu impalntologiju i oralnu hirurgiu u Hajdelbergu.
 

Prof. dr. Rade Živković , oblast stomatološka protetika, Univerzitetu u Beogradu, Srbija.

Naslov: Kako do kvalitetne zubne nadoknade

 

How to achieve quality dental restorations

 

Savremena stomatologija teži da u zbrinjavanju pacijenata zubnim nadoknadama svakodnevno poboljšava procedura njihove izrade. Napredovanje digitalne stomatologije učinilo je da digitalni otisak postaje svakodnevna procedura u stomatološkoj ordinaciji. Kada uzedi otisak konvencionanim metodama a kada možemo koristiti oralni skener i digitalne procedure zavisi od različitih faktora. Predavanje će predstaviti par pacijenata koji su rekonstrisani fiksnim zubnim nadoknadama na preparisanim zubima ili implantatima, kojom prilikom su korišćene različite metode otiskivanja. Biće iznete prednosti primene digitalnog otiskivanja I njihov uticaj na ukupni kvalitet protetske rehabilitacije.

 

Profesor za oblast stomatološka protetika na Univerzitetu u Beogradu, Srbija. Višegodišnje iskustvo u kliničkoj praksi, edukaciji i nasučno istraživačkom radu. Više od 30 godina iskustva u tretmanu pacijenata. Angažovan je u nastavi na integrisanim diplomskim studijama, na predmetima Dentalna anatomija, Gnatologija, Klinička gnatologija, Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika, kao i na akademskim specijalističkim, zdravstvenim specijalističkim i doktorskim studijama na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dr Rade Živković obavlja funkciju šefa predmeta Dentalna anatomija. Pored toga, odgovorni je nastavnik za predmete Dentalna anatomija i Totalna zubna proteza, na osnovnim strukovnim studijama ZUBNI TEHNIČAR – PROTETIČAR i odgovorni nastavnik na predmetu Anatomija sa dentalnom morfologijom na osnovnim strukovnim studijama ORALNI HIGIJENIČAR. Svoj stručni i naučni rad posvetio je okluziji, anatomiji i fiziologiji temporomandibularnog zgloba, kretnjama i položajima donje vilice, kao i oblasti totalna zubna proteza i dentalna anatomija.

 

 

Prof. dr. Ivan Puhar , oblast parodontologija, Stomatološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.

 

Naslov: Povezanost parodontitisa i cerebrovaskularnih bolesti

Association between periodontitis and cerebrovascular diseases

 

Sažetak: Parodontitis je kronična upalna bolest potpornog aparata zuba čije glavne kliničke značajke uključuju gubitak pričvrstka i alveolarne kosti, stvaranje parodontnih džepova i upalu gingive. Prevalencija parodontitisa iznosi oko 50% pri čemu je do 15% populacije zahvaćeno uznapredovalim oblicima. Posebna grana parodontologije koja proučava povezanost parodontnog zdravlja/bolesti i ekstraoralnog zdravlja/bolesti naziva se parodontna medicina. Parodontna bolest nezavisan je čimbenik rizika za aterosklerozu, nepovoljne ishode trudnoće, lošu metaboličku kontrolu dijabetesa, respiratorne bolesti, reumatoidni artritis itd. Cerebrovaskularne bolesti jedan su od vodećih uzroka smrtnosti i invaliditeta. Kronična upalna stanja, kao što je parodontitis, mogu dovesti do aterosklerotskih promjena i posljedično moždanog udara. Glavni koncept je da parodontna upala i parodontopatogene bakterije doprinose ukupnom upalnom opterećenju na sistemskoj razini te tako utječu na incidenciju, uznapredovalost i progresiju cerebrovaskularnih bolesti. Dokazana je neovisna povezanost između parodontitisa i rizika za moždani udar, kao i njihovi zajednički čimbenici rizika.Predavanje će predstaviti osnovne postulate parodontne medicine, s posebnim osvrtom na povezanost parodontitisa i cerebrovaskularnih bolesti.

 

Profesor na Zavodu za Pardontologiju, Stomatološki fakultet sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska.

Poslijediplomski doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava 2013. godine obranom disertacije. Specijalistički ispit iz parodontologije polaže 2013. godine, a poslijediplomski specijalistički studij Dentalne medicine završava 2015. godine.

Godine 2015. osvaja nagradu za jednu od najboljih poster prezentacija na 20th Meeting of European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Zadar, Godinu dana boravio je na znanstvenom i stručnom usavršavanju kao ITI Scholar pri Implant Dentistry Department, Faculty of Dentistry, The University of Hong Kong, SAR Hong Kong, Kina (1.10.2015.-30.9.2016.).

Član je stručnih društava u Hrvatskoj i inozemstvu: International Team for Implantology (ITI), European Federation of Periodontology (EFP), Hrvatsko parodontološko društvo (HPD-HLZ).

 

 

 

Prof. dr. Zoran Vlahović – oblast oralna hirurgija, Medicinski fakultet Priština – Kosovska Mitrovica

 

 

 

Naslov: Primena cbct softvera u svakodnevnoj stomatologiji

Application of cbct software in everyday dentistry

Sažetak: CBCT je relativno nova vrsta kompjuterske tomografije koja se koristi od 1996. godine. Njene osnovne karakteristike su: niži nivo zračenja, jeftinija tehnologi- ja i izuzetno dobre mogućnosti za primenu u stomatologiji. Cone Beam kompjuterska tomografija je medicinska tehnika snimanja koja se promoviše kao novi koncept di- jagnostičke radiologije, ali sa unapređenjem tehničkih karakteristika medicinskih uređaja i prateće softverske podrške, danas je zlatni standard kada su u pitanju metode dijagnostičkih procedura za kraniofacijalne region i za stomatologiju i za otorinolaringologiju. Naša prezentacija objašnjava mogućnosti CBCT softvera. Predstavićemo neke zanimljive slučajeve iz oralne hirurgije i implantologije (dijagnostika, praćenje terapije, planiranje implantologije) gde je upotreba CBCT-a od vitalnog značaja sa dijagnostičkog stanovišta. Nadalje, na konkretnim praktičnim slučajevima predstavićemo ulogu CBCT softvera u kompjuterski potpomognutoj stomatologiji, odnosno kompjuterski potpo- mognutoj navigaciji u dentalnoj implantologiji i 3D štampanju hirurških guide-ova za implantate, naše iskustvo, prednosti i nedostatke ovih procedura.

 

Redovni profesor  na Katedri za stomatologiju Medicinskog fakulteta Priština – Kosovska Mitrovica  na predmetima Oralna Hirurgija, Oralna Implantologija i na izbornim predmetima: Pacijenti rizika u  stomatologiji  i Antibiotici u stomatološkoj praksi., mentor na doktorskim studijama Medicinskog fakulteta u Prištini.

Viziting profesor na International Balkan Universty u Skoplju, Severna Makedonija i viziting profesor na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo.

Autor  praktikuma„Praktikum iz oralne implantologije“ i udžbenika „CBCT u stomatologiji“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Ivana Radović, oblast dječija i preventivna stomatologija, Univerzitetu u Beogradu, Srbija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslov: Prevencija i profilaksa kao temelj komunikacije i poverenja u svakodnevnoj praksi

Prevention and prophylaxis as a baseline of communication and trust in everyday practice

Karijes i parodontopatija su dinamična oboljenja koja zahtevaju dobro izbalansiran preventivni i restorativni tretman. Poslednjih nekoliko decenija svedoci smo izvanrednog porasta naučnih znanja vezanih za oralno zdravlje i razvoj stomatologije zasnovane na dokazima. Značaj  prevencije i kontrole oralnih bolesti i održavanje dobrog oralnog zdravlja postaju sve više prepoznati od strane naučne zajednice, kao i od strane stomatološke i opšte javnosti. Ipak, uprkos značajnim saznanjima u ovoj oblasti, postoje dispariteti i veliki segmenti stanovništva su nesrazmerno opterećeni oralnim bolestima. Kvalitetna ishrana, primena fluorida i zalivanje fisura predstavljaju dokazane strategije koje moraju biti temelj svakog preventivno-profilaktičkog plana. Međutim, uprkos dokazanoj efikasnosti ovih metoda, one nisu univerzalno rasprostranjene i primenjene. Važno je naglastiti da, u skladu sa stomatološkim pristupom koji se zasniva na dokazima, aktuelne kliničke preporuke treba integrisati sa individualnim pristupom pacijentu, sa stručnom procenom stomatologa, kao i sa potrebama i sklonostima pacijenta. Predavanje pruža pregled preventivnih i profilaktičkih mera u različitim usrasnim grupama i u zavisnosti od rizika za karijes, sa posebnim akcentom na mere za čiju efikasnost je ustanovljen najviši nivo naučnih dokaza. Pažnja će biti posvećena i značaju ovih mera za građenje kvalitetnog odnosa sa pacijentima i funkcionalnost ostalih oblasti svakodnevne stomatološke prakse.

 

Doktor stomatoloških nauka i specijalista preventivne i dečje stomatologije, radi kao redovni profesor na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu gde je diplomirala 2001. godine, a 2005. stekla zvanje magistra stomatoloških nauka. Doktorirala je na Univerzitetu u Sieni, Italija, 2009. godine. Urednik je jednog praktikuma, koautor je jedne međunarodne monografije, dve domaće monografije, četiri udžbenika i dva praktikuma. Objavila je 33 rada u međunarodnim naučnim časopisima sa SCI liste, predstavila više od 70 radova na međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim skupovima i održala brojna predavanja po pozivu. Dobitnik je godišnje nagrade Udruženja stomatologa Srbije istaknutom stomatologu mlađe generacije za rezultate postignute u stomatološkoj struci i nauci 2010. godine i godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva za naučno-istraživački rad 2017. godine. Od oktobra 2018. godine dr Radović radi i kao prodekan za nauku na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2019. godine je vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva.

 

 

Dr.sc. Tomislav Katanec, oblast oralna hirurgija, Zavodu za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, KBC Zagreb, Hrvatska

 

Naslov: Kratki implantati vs. Konvencionalni implantati uz novi pristup vestibuloplastikama čeljusti – sadašnjost i budućnost

Short implants vs. Conventional imlants with  a new approach – vestibuloplasiqu od jaws – The state of the art and future

Atrofija kosti alveolarnog grebena postaje sve veći izazov u suvremenim oralnokirurškim i implantološkim zahvatima. Uz prisutnost brojnih opcija koštanih augmentacija, te tehnika podizanja dna maksilarnog sinusa u ovom slučaju odabire se suvremeni pristup ugradnje kratkih „short” implantata.

Ovo sponzorirano predavanje prikazuje slučajeve pacijenata u dobi s potpuno atrofičnom bezubom donjom i gornjom čeljusti, te hipertrofijom pričvrsne gingive u području prednjeg dijela donje čeljusti izazvanom uslijed iritacija neadekvatne donje potpune proteze. U prvom operativnom zahvatu učini se vestibuloplastika po principu sekundarne epitelizacije koristeći krvnu plazmu obogaćenu  faktorima rasta (PRGF). Četiri tjedna nakon prvog zahvata pacijenti su podvrgnuti drugom oralnokirurškom zahvatu, u kojem se ugrađuju četiri kratka „short” implantata dimenzija 4,0 x 5 mm. Radi izrazite resorpcije alveolarnog grebena udaljenost od vrha alveolarnog grebena do alveolarnog živca u distalnim dijelovima mandibule je između 2 i 3 mm. Sukladno terapijskoj indikaciji odlučuje se prikazati oba otvora n. mentalisa, te ugraditi implantate neposredno ispred izlazišta kako bi pacijentici ostao očuvan osjet u inerviranoj regiji. Po završenom implantološkom zahvatu, na ugrađene implantate imedijatno se postavljaju multi – unit abutmenti i protetski prijenosnici , te se uzima jednofazni otisak iz polietera.

Pacijentica nekoliko sati nakon zahvata dobiva gotov fiksno-protetski privremeni rad od akrilata, koji se fiksira vijcima za multi unit abutmente i pokriva regiju mandibule od lijevog donjeg prvog molara do desnog donjeg prvog molara.

 

Asistent- predavač na Zavodu za oralnu hirurgiju, Stomatološki fakultet, KBC Zagreb, Hrvatska.

Doktorirao je  na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Autor je više znanstvenih radova koji su objavljen u Current Contents , SCOPUS bazi, te  ESCI znanstvenoj bazi podataka, poglavlja u udžbeniku, te brojnih kongresnih priopćenja na domaćim i inozemnim kongresima.

Od 01.10.2021. djelatnik je katedre Zavoda za oralnu kirurgiju pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu u kumulativnom radnom odnosu, u statusu viši asistent – predavač.

Unutar svoje kliničke djelatnosti svakodnevno surađuje u provedbi studentskih kliničkih i pretkliničkih vježbi na kolegijma Oralna kirurgija I, Pretklinička oralna kirurgija, Oral surgery I, Pretclinical oral surgery. Od 01.03.2023. postaje znanstveni suradnik u polju dentalne medicine, znanstvenog područja biomedicina i zdrastvo. Voditelj je tečaja trajne izobrazbe na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu pod nazivom „Kompletna imedijatna sanacija atrofične donje čeljusti „SHORT“ implantatima fiksnoprotetskim radom“

 

 

Doc.dr. Mihael Stanojević, oblast stomatološka protetika, Stomatološki fakultet u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo

 

Naslov: Digitalno vs. Analogno

Digital vs. Analogue

 

Svjesni smo digitalizacije koja se događa svuda oko nas, kako u svakodnevnom životu, tako i u našem profesionalnom okruženju. Zadnjih godina postoji snažan trend digitalizacije u stomatologiji, sa najavama da će većina procedura preći u digitalnu sferu. Digital smile design, CAD- CAM, intraoralni skeneri, digitalne kartoteke, digitalna rtg dijagnostika, sve su ovo pojmovi kaji su nam jako poznati, a koje podrazumijevamo i koristimo. Da li se zapitamo da li nam digitalni alati pomažu i olakšavaju svakodnevni rad ili mogu u potpunosti zamijeniti pojedine do sada korištene „analogne“ procedure. Svakako moramo uzeti u obzir da svako učenje , za analogni li digitalni način rada, zahtjeva određeno vrijeme za savladavanje procedura i vještina rada. Dakle, moramo prvo naučiti hodati, da bi mogli početi trčati u digitalnoj trci. Ali moramo se zapitati i da li je „analogno“ zastarilo i gubi trku sa digitalizacijom ili „analogne“ procedure još uvijek mogu da pariraju digitalnim procedurama.

Takođe se postavlja pitanje isplativosti pojedinih digitalnih tehnologija, da li cijena digitalizacije, vremena provedenog u  učenju i usavršavanju vještina pokriva troškove poslovanja u odnosu na „analogne“ procedure.

 

 

Docent na Katedri za stomatološku protetiku, Stomatološki fakultet Foča, Univerzitet Istočno Sarajevo.

 

Tokom obrazovanja, aktivno je učestvovao u radu Udruženja studenata kao predsednik Udruženja (dve godine) i student prodekan tokom 2003. Takođe, jedan je od osnivača Studentske Unije Republike Srpske. Radio je i kao volonter Crvenog krsta RS od 2000-2003. na programu vršnjačke edukacije, o polno prenosivim bolestima. Godine 2001, bio je na edukaciji američkog Crvenog krsta u Filadelfiji.

Međunarodne interdisciplinarne postdiplomske studije na Univerzitetu u Sarajevu,  završio odbranjenim magistarskim radom pod nazivom ”Кomparativna analiza sistema zdravstvene zaštite, sa posebnim naglaskom na Stomatologiju”,  sa cum lauda, pod mentorstvom prof. dr Farisa Gavrankapetanovića.

Specijalizaciju iz stomatološke protetike  završio 2008. godine na Stomatološkom fakultetu u Foči, dio specijalističkog staža obavio je na Stomatološkom fakultetu Beogradu.

Doktorsku tezu iz uže oblasti stomatološka protetika  uspješno odbranio na Medicinskom fakultetu u Foči,  pod mentorstvom prof.dr Ivice Stančić sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu.  U zvanje docenta promovisan  u aprilu 2019.godine.

Uspešno je završio i dvogodišnji BOSHMAN program menadžmenta u univerzitetskom obrazovanju. Član je u Vijeću I predsjedništvu Balkanskog stomatološkog društva.

Član je UPDS RS ( Udruženje privatnih doktora stomatologije Republike Srpske) I  EPA (evropsko protetskog društvo).

 

 

 

 

Prof. Selma Jakupović, oblast dentalna patologija i endodoncija  Univerzitet u Sarajevu- Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Naslov: Savremeni kompozitni materijali, teorijska osnova i klinička praksa

 

Contemporary composite materials, theoretical principles and clinical pracitice

Sažetak:

Kompozitni materijali su najčešće korišteni materijali za izradu direktnih ispuna. Fizičke, hemijske,

mehaničke i estetske osobine kompozitnih materijala usavršavane su tokom godina. Ipak, njihovi najveći

nedostaci su polimerizacijsko skupljanje i dugotrajna izrada ispuna zbog ograničene dubine

polimerizacije. Uvođenjem u praksu bulk-fill kompozita sa niskoskupljajućim monomerima, potentnijim

fotoinicijatorima, te inovativnim svojstvima koja smanjuju polimerizacioni stres ubrzan je i olakšan

proces izrade ispuna. Također, uvođenjem u praksu i savremenih polimerizacionih uređaja visokog

intenziteta skraćeno je vrijeme trajanja restaurativnog postupka uz zadovoljavajući stepen konverzije. U

ovom predavanju biće razmatrano na koji način sastav kompozitnih materijala kao i način polimerizacije

mogu uticati na svojstva kompozitnih restauracija.

Univerzitet u Sarajevu- Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Redovni profesor na Katedri za dentalnu patologiju i endodonciju. Magistrirala i doktorilrala u oblasti restaurativne stomatologije i endodoncije. Godine 2018. bila na postdoktoralnom studiju kao Fulbright stipendista i gostujući profesor na Univerzitetu u Čikago, Ilinois, SAD.  Od 2016. do 2018. godine bila rukovodilac zdravstva na Stomatološko fakultetu u Sarajevu, aktivno učestvuje u objavljivanju naučnih radova, užbenika i radu na istraživačkim projektima za oblast dentalne patologije i  endodoncije.

Prof.dr. Verica Pavlić,

oblast oralna medicina i parodontologija

 

Medicinski fakultet Banja Luka, odsjek stomatologija

 

 

 

Naslov:

Afte i male lezije u usnoj duplji

Aphtes and small lesion in oral cavity

Sažetak:

U toku predavanje će biti prikazana prevalenca i najčešći uzroci afti i manjih lezija u usnoj duplji sa kliničkom  slikom  i mogućim  komplikacijama. Biće predstavljeni prevencija i terapijske mogućnosti,  diferencijacija terapije i benefiti određenih terapijskih grupa.

 

Redovni profesor, Medicinski fakultet Banja Luka, odsjek stomatologija, specijalista oralne medicine i parodontologije.

Nacionalni oficir za vezu sa FDI ispred Republike Srpske. Aktivno učestvuje u objavljivanju naučnih radova, užbenika i radu na istraživačkim projektima iz matične oblasti.

Sponzor predavanja:

Prof. Nina Marković, oblast preventivna i dječija stomatologija

Univerzitet u Sarajevu- Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Naslov:

Deksketoprofen u terapiji dentalne boli

Deksketoprofen in the therapy of dental pain
Sažetak:

Glavana tema predavanja je dentalna bol, uzroci boli, mogućnosti prevencije, odnosno ublažavanja kod dentalnih stanja kod kojih je bol prateći symptom.  Biće prikazana klasifikacija boli, njeni najčešći uzroci u stomatološkoj praksi,  potencijalne terapijske opcije. Biće predstavljen Deksketoprofen i njegova uloga u tretmanu dentalne boli.

Redovni profesor, Univerzitet u Sarajevu- Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Sarajevo, specijalista dječije i preventivne stomatologije.

Generalni sekretar USFBiH,  Nacionalni oficir za vezu sa FDI ispred USFBIH. Aktivno učestvuje u objavljivanju naučnih radova, užbenika i radu na istraživačkim projektima iz matične oblasti.

Sponzor predavanja: