USFBiH ostvaruje svoje aktivnosti kroz sekcije.

Broj sekcija i njihovu aktivnost  utvrđuje Predsjedništvo s osnovnim zadatkom unaprjeđenja naučno-istraživačkog i stručnog rada iz oblasti stomatologije. Sekcije imaju predsjednika, generalnog sekretara i Kolegij članstva. Predsjednik sekcije rukovodi kolegijem.

Sekcije u okviru USFBiH su sljedeće:

SEKCIJA  ZA ORALNU  HIRURGIJU

predsjednik sekcije: dr. Esad Asotić

e-mail: dr.asotic@gmail.com

SEKCIJA ZA PREVENTIVNU I DJEČIJU STOMATOLOGIJU I JAVNO ORALNO ZDRAVLJE

predsjednik sekcije: prof. dr. Mediha Selimović-Dragaš

e-mail: mediha.dragas@gmail.com

SEKCIJA ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU

predsjednik sekcije: prof. dr. Sead Redžepagić

e-mail: sead.redzepagic@gmail.com

ORTODONTSKO DRUŠTVO FBiH

predsjednik sekcije: prof. dr. Enita Nakaš

e-mail: enitta@gmail.com

SEKCIJA ZA PARODONTOLOGIJU I ORALNU MEDICINU

predsjednik sekcije: doc. dr. Enes Pašić

e-mail: cisapsene@gmail.com

ENDODONTSKA SEKCIJA

predsjednik sekcije: doc. dr. Selma Zukić

e-mail: szukic@sf.unsa.ba